ثبت شکایات


جهت ثبت و پیگیری شکایات لطفا با شماره تلفن 011 - 33350000 - 33370000 - 33390000 - 33373333 تماس حاصل نموده یا به آدرس ساري ، خيابان سلمان فارسي ، نبش ميدان پليس ، ساختمان متين طبقه اول - E_mail:mkptta@yahoo.com مراجعه نمایید.